Summering av köpvillkor

Här följer en kort summering av köpvillkor, fulla köpvillkor nedan gäller dock.

  • Alla bud är bindande
  • Alla budgivning är slutpriser inklusive eventuell moms och normalt förekommande auktionsavgifter såsom slagavgifter, förmedlarprovision, kortavgifter mm.
  • Efter mottagande av fakturan skall omgående betalning ske och allra senast närmaste arbetsdag
  • Objekt skall hämtas på angiven tid och plats. Ej hämtade objekt kastas men måste ändå betalas.
  • I priset ingår inte transport. Auktiona kan ordna transport men detta måste i sådant fall avtalas före hämtningstillfället.
  • Alla föremål säljs i befintligt skick och köparens undersökningsplikt gäller
  • Inga dolda reservationspriser tillämpas på Auktiona. Då ett lägsta belopp krävs av säljaren anges detta som minimibelopp vilket också utgör lägsta möjliga bud

Köpvillkor Auktiona AB

Gäller från 2014-01-13.

1. Auktionsobjekt

De flesta av våra auktionsobjekt har angett ett uppskattat marknadsvärde, detta värde skall endast tjäna som vägledning för köparen. Auktiona har vid varje tid rätt att ta bort auktionsobjekt och eventuellt vid senare tillfälle återföra objekt med ny auktionsförteckning.

2. Säljare

Säljare är det företag som anlitar Auktiona för försäljningsuppdrag av egendom genom auktion. Då säljaren ofta är ett konkursbo bör köpare vara medveten om att konkursboet rättsligt sett bara finns under en begränsad tid, tills dess att konkursen är avslutad. Till följd av detta finns det ingen bestående motpart.

Auktiona ansvarar för att förmedla information mellan köpare och säljare under och efter auktionen.

3. Budgivning och köp

All budgivning, försäljning och betalning sker i svenska kronor (SEK). Alla bud är slutpriser inklusive eventuell moms och normalt förekommande auktionsavgifter såsom slagavgifter, förmedlarprovision, kortavgifter mm. Överenskommelser utöver köp såsom transport och lagring inkluderas inte i auktionsobjektets slutpris.

Budgivaren kan antingen lägga ett av auktionssystemet angivet minsta bud eller lägga ett maxbud som är dolt för andra budgivare. Vid maxbud hanterar auktionssystemet budgivningen åt budgivaren genom att bjuda emot andra budgivare upp till maxbudet. Om två lika stora maxbud avgetts kommer det först inlämnade maxbudet att gälla.

Vissa auktionsobjekt har en angiven miniminivå. Då kräver auktionssystemet att bud uppgår till minst denna nivå.
Auktiona tillämpar inte dolda reservationspriser.

Samtliga bud är bindande och det bud som är högst vid avslutad auktion är vinnande bud. Vid budgivning precis inför auktionsslut förlängs auktionstiden automatiskt. Ett vinnande bud övergår i ett bindande köpavtal mellan säljare och budgivare när auktionen avslutats.

Specifika och tillämpliga villkor för köpet av auktionsobjekt framgår av dess beskrivning.

Det är möjligt att på plats under visningar eller hos Auktiona avlägga bud och delta i pågående budgivningar. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är därmed ej tillämplig för våra fysiska auktioner och nätauktioner.

Auktiona förbehåller sig fri prövningsrätt och har rätt att godkänna eller avvisa varje bud utan motivering.

4. Fakturering, betalning och eventuellt tillkommande avgifter

Betalning av objekt ska ske omgående efter vunnen auktion. Fakturan skickas ut senast 24 timmar efter vunnen auktion och förfaller direkt till betalning .

Om betalning inte finns på Auktionas konto senast en arbetsdag före utlämning av auktionsobjekt äger Auktiona rätt att utöver fullgörande av köpet kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt påminnelse och inkasseringsavgifter.

Ej betalda fakturor skickas omgående för inkasso.

5. Avhämtning / transport

Auktionsobjektet måste vara betalt före utlämning.

Faktura och kvitto på erlagd betalning skall medtas vid hämtning av auktionsobjekt.

Hämtning av köpt auktionsobjekt skall ske enligt anvisning i objektbeskrivning. Köparen ansvarar för och genomför själv ev nedmontering, emballering och transport av köpta objekt.

I de flesta fall kan Auktiona, mot ersättning, åta sig att ordna transport eller lagring. Sådana tjänster måste avtalas före objektets hämtningstillfälle och objektet måste vara betalt.

Utebliven avhämtning innebär inte att köparen undgår betalningsansvaret för objektet.

För auktionsobjekt som inte avhämtats inom föreskriven tid äger Auktiona rätt att efter eget gottfinnande avyttra, omförsälja alternativt kassera föremål på köparens bekostnad. Köparen ansvarar för samtliga kostnader för sådan hantering.

6. Ansvar för fel

Samtlig egendom säljs i befintligt skick och köparens undersökningsplikt gäller. Det ankommer köparen att innan budgivning kontrollera objektbeskrivningen samt noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet.